Welkom op de website van kunstschilder Willem Bult

Het is vandaag zondag 3 maart 2024.
Galerie Religieus
  1. De Judaskus
  2. Petrus en Malchus
  3. De graflegging
  4. Christus geeft de sleutel van de hemelpoort aan Petrus
  5. Jezus, Martha en Maria
  6. Een vrouw giet kostbaar balsem over het
   hoofd van Jezus
  7. Jezus geneest de dove
  8. Laat de kinderen tot Mij komen
  9. Zee en wind gehoorzamen
  10. En Hij openbaarde hen de Schriften
  11. "Ecce Homo"
  12. Religieus vijf-luik
  13. Onze Lieve Vrouw, Onbevlekt
  14. Jezus ik vertrouw op U
  15. Maria en Elizabeth
  16. Maria ten hemel opneming
  17. Ecce Homo
  18. De kruisiging
  19. David en de Joden en Goliath met de Filistijnen
  20. Mozes slaat water uit de rots
  21. Daniël in de leeuwenkuil
  22. Rijke jongeman

  Christus geeft de sleutel van de hemelpoort aan Petrus / Petrus sleutels / 20juni 2003 / 41 x 61 cm

  Matteüs 16:13-19 >>>

  Jezus kwam in de streek van Caesarea van Filippus en vroeg zijn leerlingen: `Wie is de Mensenzoon volgens de mensen?' Ze zeiden: `Volgens sommigen Johannes de Doper, volgens anderen Elia, volgens weer anderen Jeremia of een van de profeten.' Hij zei hun: `En jullie, wie ben Ik volgens jullie?' Simon Petrus antwoordde hem: `U bent de Messias , de Zoon van de levende God.' Jezus gaf hem ten antwoord: `Gelukkig ben jij, Simon Barjona; niet vlees en bloed hebben jou dat onthuld, maar mijn Vader in de hemel. Ik zeg jou: jij bent Petrus ; op die steenrots zal Ik mijn kerk bouwen , en de poorten van het dodenrijk zullen haar er niet onder krijgen. Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen, en wat je op aarde bindt zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.'